A továbbképzés megnevezése: Árkádia-Mesterkurzus - Szakmai megújító képzés középiskolában tanító történelemtanárok részére

Szervező neve: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-000327/2014
Alapítási engedély szám: 12/79/2019
Alapító neve: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2024. 04. 29.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

 

A továbbképzés célja:
Továbbképzésünk azoknak a középiskolában tanító történelemtanároknak kínál fejlődési lehetőséget, akik szeretnének szakmailag megújulni, s akik a módszertani megújulás mellett a szaktudományos tartalom terén is ismereteik megújítására és elmélyítésére vágynak.
Célunk a Pécsi Tudományegyetem történészei és gyakorló iskolai szaktanárai (illetve más iskolák tapasztalt tanárai) közreműködésével a résztvevők megismerkedhessenek legmodernebb tudományos eredményekkel, képessé váljanak az iskolai tartalmak megújítására, kialakuljon bennük a korábbi iskolai gyakorlatok fejlesztéséhez szükséges látásmód.
Szemben az általános, nem tantárgyspecifikus képzésekkel, tanfolyamunk a történelem-tantárgy tanításához, annak szaktudományos megújításához kínál segítséget. Elősegíti, hogy a tanfolyamot elvégzők képessé váljanak a megújult tartalmi szabályozás alapján történő tudatos és szakszerű tervezésre, a probléma- vagy kutatásalapú tanításra. Célunk az ezen a szemléleten alapuló Árkádia folyóirat és kiskönyvtár minél szélesebb körű megismertetése, használatának elterjesztése.
A képzés elvégzésével a tanárkollégák elsajátíthatják az interaktív tanulási technikák, a kooperatív tanulásszervezési modellek és a digitális eszközök korszerű használatát is, illetve az ezen a területen meglévő tudásukat továbbfejleszthetik.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A továbbképzés azoknak a középiskolában tanító történelemtanároknak kínál fejlődési lehetőséget, akik a módszertani megújulás mellett szaktudományos tudásuk és tájékozottságuk terén is ismereteik megújítására és elmélyítésére vágynak.
A tanfolyam áttekinti a történelem oktatását szabályozó legfontosabb dokumentumokat. Kiemelten fókuszál arra, hogy a tartalmi szabályozókban szereplő célok, kompetenciák, képességek közül melyek fejleszthetők, illetve valósíthatók meg eredményesen a történelemoktatás keretében. A résztvevők szembesülnek azokkal célokkal, kompetenciákkal, amelyeket általában nem a történelem tantárgyon keresztül érünk el, illetve fejlesztünk, noha ezekre a történelem, a történelmi tapasztalatok is alkalmasak.
Ezt követően az Árkádia folyóirathoz és kiskönyvtárhoz kapcsolódóan két tematikus szám, az Eszmetörténet és a Magyarország 20. századi történelme kerülnek a középpontba. A kapcsolódó altémákhoz a PTE történészei, illetve más, témában jártas történészek olyan elméleti előadásokat tartanak, melyek megismertetik a résztvevőket az adott terület legjelentősebb kutatási eredményeivel, közülük kiemelten azokkal, amelyek a köznevelésben relevanciával bírnak, illetve bírniuk kellene. Így a tanfolyam segítséget nyújt a pedagógusok számára abban, hogy szakértőktől szerezzék meg a szükséges szaktudományos ismereteket. Tanfolyamunk a történelem-tantárgy tanításához, annak szaktudományos megújításához kínál segítséget. Elősegíti a megújult tartalmi szabályozás alapján történő tudatos és szakszerű tervezést, megismerteti a résztvevőket a probléma- vagy kutatásalapú tanítás lehetőségeivel. Célunk az ezen a szemléleten alapuló Árkádia folyóirat és kiskönyvtár minél szélesebb körű megismertetése, használatának elterjesztése.
A tanfolyam elméleti részéhez gyakorlati rész kapcsolódik, melynek keretében a Pécsi Tudományegyetem gyakorló iskoláinak és más pécsi iskolák mentortanárainak segítségével az elméleti részben tárgyalt tartalmakhoz interaktív munka során didaktikai apparátust fejlesztenek, feladatokat készítenek, a köznevelési gyakorlathoz illeszkedő forrásokat tárnak fel, átbeszélik és megtervezik az egyes témák iskolai közvetítését.
A tanfolyamon zárásaként a résztvevők a közvetített új szaktudományos tartalmakra és azok tantárgyi alkalmazhatóságára kiemelten reflektáló portfóliót állítanak össze. Az értékelés két fokozatú skálán történik: megfelelt / nem felelt meg. Az értékelés szempontja a képzésen elsajátított módszertani ismeretek megjelenése a készített anyagokban. A tanúsítvány kiadásának feltétele a képzés 90%-én való részvétel és a portfólió határidőre történő elkészítése.

Az előírt tartalmi követelmények:
A résztvevő képes tájékozódni a napi munkáját befolyásoló jogszabályi környezetben, valamint áttekintést szerez a tartalmi szabályozás és tervezés három szintjéről (NAT, kerettanterv, helyi tanterv).
Tisztában van a kurrens tanügyi dokumentumok szerepével, azok használatával a történelem tanítása során. A tanfolyam révén tisztában van azzal, hogy a tartalmi szabályozókban szereplő célok, kompetenciák, képességek közül melyek fejleszthetők, illetve valósíthatók meg eredményesen a történelemoktatás keretében. Ismeri a modern szemléletű köznevelés preferált területeit, a kutatáslapú oktatást, az ebből következő a problémaalapú, aktív tanulást, a kompetenciák és készségek fejlesztését, képessé válik a kompetenciák és készségek fejlesztési lehetőségeinek a történelem tanítás tervezési folyamatába való beillesztésére.
A résztvevő ismeri a továbbképzésen tárgyalt tematikus elemeket megalapozó legújabb tudományos eredményeket, újszerű szemléleteket, nyitottá válik ezek befogadására.
Tisztában van az Árkádia folyóiratban és a tanfolyamon bemutatott legfrissebb történettudományi kutatási eredményekkel, ismeri ezek tantervi szerepét, súlyát és kontextusát.
A résztvevő képes a tárgyalt kerettantervi tartalmakhoz, a meghatározott tantárgyi fejlesztési célokhoz feladatot választani és/vagy feladatot készíteni, didaktikai apparátust fejleszteni. Képes e tartalmak különböző iskolai közvetítését (tanóra, szakkör, fakultáció) megtervezni, modellezni.
Ismeri a tanulói kompetenciák fejlesztését szolgáló új módszereket, kiemelten a kutatásalapú tanulást. Ismeri a néhány, a tanítás szempontjából adekvát információtechnológiai eszköz alkalmazásának lehetőségét.

Az ismeretek számonkérésének módja:
A tanfolyamon tárgyalt tematikus egységekhez illeszkedő portfólió összeállítása, mely tartalmazza az egyes témákhoz kapcsolódó történeti forrásszemelvényeket, kreatív ábrákat, térképszelvényeket, feladatokat stb. A portfólió terjedelme 10-12 oldal.
Az értékelés szempontja: A közvetített új szaktudományos tartalmakra és azok tantárgyi alkalmazhatóságára történő reflektálás. A résztvevők végig gondolják, hogy eddigi közoktatási gyakorlatukhoz képest milyen új tartalmi elemeket ismertek meg, miként képzelik el ezek beépítését az egyes tanórákba, s ezek elmélyítésére milyen didaktikai apparátus alkalmazását tartják célszerűnek, azokat milyen módon használják fel a tanítás folyamán. Egyéni igény alapján a portfolió normál tanórára, fakultációs óra, de akár szakkörre is fókuszálhat.
A beadott portfóliókat a tanfolyamot tartó történészek és tanárok közösen értékelik, szakmai javaslatokat tesznek továbbfejlesztésük és jobb alkalmazhatóságuk érdekében. A portfóliók beadási határideje a tanfolyam zárása után négy hét. A portfóliók beadása elektronikus formában történik. Az értékelés két fokozatú skálán történik: megfelelt / nem felelt meg.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; történelem; történelem szakos tanár.
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig: számítógép, internet felhasználói szintű alkalmazása

Javasolt munkakörök:
Tanár
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Munkaközösség vezető

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: A történelem szakirányú pedagógus szakvizsga képzési program keretében a „Hazánk, Európa és a nagyvilág” blokkban az Árkádia mesterkurzus elvégzésével 8 kredit beszámítása.

A történelem szakirányú mentor-vezetőtanári szakvizsga program keretében a „Hazánk, Európa és a nagyvilág” blokkban az Árkádia mesterkurzus elvégzésével 8 kredit beszámítása.

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
Ember és társadalom műveltségterület

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: pénteki és szombati időpontok

Pin It

Comments powered by CComment